werkkot logo

Huishoudelijk reglement werkkot Peer

Artikel 1.
Om lid te worden en om gereedschap te ontlenen van Werkkot Peer moet men inwoner van Peer en meerderjarig (18 jaar of ouder) zijn. Actieve vrijwilligers van Werkkot Peer mogen buiten Peer wonen en kunnen eveneens lid worden mits betaling van het lidgeld.
Artikel 2.
Verenigingen of organisaties uit Peer, die gereedschappen willen ontlenen, worden vertegenwoordigd door een natuurlijke persoon die lid is van de betreffende vereniging of organisatie.
Artikel 3.
Het jaarlijks lidgeld voor Werkkot Peer bedraagt:

  • 40 euro voor individuele personen (of 20 euro voor 1 maand)
  • 100 euro voor verenigingen en organisaties (of 60 euro voor 1 maand)
  • Het lidgeld moet niet betaald worden door inwoners van Peer die klus- of tuinmaterialen, met een door het Werkkot Peer geschatte waarde van 40 euro of meer, schenken aan Werkkot Peer. Dit is geldig voor het jaar dat
    ingaat vanaf de schenking en verlengbaar bij iedere schenking nadat het gereedschap aanvaard werd door het Werkkot. Schenkingen door niet-leden van kwaliteitsvol gereedschap worden eveneens aanvaard.

Het lidgeld wordt via overschrijving op rekeningnummer BE96 7370 7407 5105, ten name van Werkkot Peer, geïnd.
Het lidmaatschap gaat in zodra Werkkot Peer het bedrag ontvangen heeft (zie hiervoor: “hoe word ik lid?” via de website www.werkkotpeer.be). Betaling in contanten, met gepast geld, aan het loket van het Werkkot Peer kan
eveneens, hoewel dit niet de voorkeur geniet.
Artikel 4.
Leden die gereedschappen ontlenen verklaren zich akkoord met dit volledige huishoudelijk reglement dat steeds via de website en in de uitleenlocatie van Werkkot Peer te raadplegen is. Voorafgaande aan de eerste uitlening worden de leden nogmaals van dit reglement op de hoogte gebracht.
Artikel 5.
Werkkot Peer verzamelt en bewaart gegevens over zijn leden om een goede werking mogelijk te maken. Een overzicht van de bewaarde gegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail) is te vinden in onze privacyverklaring. Het aanvaarden van deze privacyverklaring maakt integraal deel uit van het lidmaatschap. Vooraleer een lid voor de eerste keer gereedschap ontleent bij Werkkot Peer wordt de identiteit van het lid gecontroleerd door het tonen van de identiteitskaart, het rijbewijs of een ander officieel document.
Artikel 6.
Een lid kan maximaal 3 toestellen gelijktijdig ontlenen.
Artikel 7.
Uitgeleend gereedschap mag enkel gebruikt worden voor persoonlijk gebruik en niet voor handelspraktijken, verhuur, commerciële of professionele activiteiten.
Artikel 8.
Enkel leden van Werkkot Peer kunnen het gereedschap gebruiken. In geval van schade aan het gereedschap, veroorzaakt door niet-leden, wordt het lid dat heeft ontleend, verantwoordelijk gesteld voor deze schade en zal bijgevolg instaan voor de herstel- of vervangingskosten indien herstelling niet meer mogelijk is.
Artikel 9.
Elk gereedschap, inclusief alle toebehoren, wordt voor en na elke ontlening gezamenlijk nagekeken door de ontlener en een medewerker van Werkkot Peer. Alle gereedschap moet in dezelfde staat als waarin dit werd ontleend teruggebracht worden op normale slijtage na. Het ontlenend lid staat in voor eventueel verlies, diefstal of schade van de gereedschappen naar rato van de herstelkosten of de vervangwaarde van het toestel.
Artikel 10.
De ontlener dient het toestel zorgvuldig schoon te maken alvorens het terug te brengen. Zo dient bijvoorbeeld de kuip van een uitgeleende stofzuiger geledigd en gereinigd te worden, eventuele batterijen worden in volledig opgeladen toestand teruggebracht, enz… Indien hieraan herhaaldelijk niet wordt voldaan kan Werkkot Peer verdere ontleningen weigeren en eventueel het lidmaatschap intrekken zonder dat er recht ontstaat op een gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het lidgeld.
Artikel 11.
Het gereedschap wordt standaard 1 week uitgeleend met optie tot verlenging met 1 extra week, tenzij het gereedschap al door een ander lid werd gereserveerd. Het gereedschap dient tegen de einddatum van ontlening teruggebracht te worden op het moment dat Werkkot Peer geopend is. Indien de einddatum op een feestdag valt, wordt deze automatisch verlengd tot de eerstvolgende dag van opening van Werkkot Peer. De openingsuren staan steeds vermeld op onze website en zijn geafficheerd op de uitleenlocatie.
Artikel 12.
Als het ontleend gereedschap te laat teruggebracht wordt kan Werkkot Peer een boete opleggen van 5 euro per gereedschap en per week. De boete bedraagt echter maximaal de winkelprijs van het gereedschap. Werkkot Peer kan de boete kwijtschelden of aanpassen indien hiervoor gegronde redenen zijn. Opgelegde boetes dienen steeds voldaan te zijn alvorens het betrokken lid ander gereedschap uit kan lenen.
Artikel 13.
Werkkot Peer behoudt zich het recht om alle noodzakelijke stappen te ondernemen om niet teruggebracht gereedschap of niet betaalde boetes op te eisen en de kosten hiervan te verhalen op het betreffende lid.
Artikel 14.
De vrijwilligers van Werkkot Peer zijn tijdens de openingsuren steeds beschikbaar voor uitleg over het gereedschap. Bij afhaling van het gereedschap worden de veiligheidsvoorschriften en gebruiksaanwijzing mondeling toegelicht aan het lid. Zodra het gereedschap ontleend wordt, verklaart het lid in kwestie automatisch in staat te zijn om het gereedschap op een veilige en juiste manier te gebruiken. Het lid verklaart daarbij ook dat alle mogelijke schade,
inclusief lichamelijke letsels, berokkend door het gereedschap, niet kan verhaald worden op Werkkot Peer en volledig ten laste valt van het lid. De ontlener kan voor elk gereedschap een gebruiksaanwijzing en/of technische fiche terugvinden op de website van Werkkot Peer. De ontlener wordt geacht de instructies zorgvuldig te lezen en in acht te nemen bij gebruik van het gereedschap.
Artikel 15.
Bij elk teken van onveiligheid of defect van het ontleend gereedschap, verbindt de ontlener er zich toe het gebruik van het gereedschap onmiddellijk stop te zetten. Het lid levert het gereedschap tijdens de eerstvolgende openingsuren van Werkkot Peer in met vermelding van de aard van onveiligheid of defect. Ook hiervoor verklaart het
lid kennis te hebben van het feit dat hierdoor mogelijk geleden schade (inclusief lichamelijk letsel) niet verhaald kan worden op Werkkot Peer.
Artikel 16.
Werkkot Peer kan, indien hiervoor grondige redenen zijn, het recht op ontlening weigeren. Dit kan bijvoorbeeld in een situatie waar het duidelijk is dat de ontlener de veiligheids- of gebruiksinstructies onvoldoende of niet begrijpt.
Artikel 17.
De kosten voor eenmalige verbruiksgoederen (goederen die horen bij het gereedschap maar onderhevig zijn aan slijtage door gebruik zoals bijvoorbeeld schuurpapier, slijpschijfjes, …) zijn niet inbegrepen in het lidmaatschap. De ontlener kan deze verkrijgen bij afhaling van het gereedschap. Bij het terugbrengen van het
gereedschap, neemt Werkkot Peer alle niet-gebruikte verbruiksgoederen terug tegen kostprijs. De verbruikte goederen worden door het lid op dat moment contant met gepast geld of met de bankkaart betaald.
Artikel 18.
De kosten voor slijtage van onderdelen van het gereedschap door het gebruik, zoals o.a. het opnieuw scherpen van zaagbladen of zaagkettingen, worden steeds aangegeven bij reservatie. Indien echter deze onderdelen door onoordeelkundig gebruik onherstelbaar beschadigd zijn worden deze volledig aangerekend aan inkoopprijs.
Artikel 19.
Bij een ernstige inbreuk op het huishoudelijk reglement of bij herhaaldelijk kleine inbreuken kan Werkkot Peer verdere ontleningen weigeren en/of het lidmaatschap intrekken zonder terugbetaling van het lidgeld of een gedeelte ervan.
Artikel 20.
Werkkot Peer behoudt zich het recht voor om het huishoudelijk reglement te allen tijde te wijzigen. De leden worden hiervan op de hoogte gebracht via e-mail of per gewone brief. Het lid hoeft echter niet akkoord te gaan met deze wijziging tijdens de resterende looptijd van het lidmaatschap. Bij verlenging of hernieuwing dient echter
steeds de laatste versie van het huishoudelijk reglement door het lid aanvaard te worden.


Elk lid verklaart bij de eerste reservatie van gereedschap kennis genomen te
hebben van het huishoudelijk reglement samen met de privacyverklaring.
Dit wordt door het lid bevestigd door handtekening van het daartoe aangelegde
register bij het afhalen van het gereedschap.