werkkot logo

Wie we zijn

De feitelijke vereniging Werkkot Peer, gevestigd te 3990 Peer, Kloosterstraat 37, is
verantwoordelijk voor de verwerking, de bewaring, het delen en het beveiligen van de
persoonsgegevens, die nodig zijn om een goede werking van het Werkkot Peer mogelijk te maken.


Welke persoonsgegevens verwerken we?


• Voor- en achternaam
• Adresgegevens (postcode, gemeente, straat, huisnummer en desgevallend busnummer)
• Telefoonnummer (vaste lijn en/of gsm)
• E-mailadres
• Rijksregisternummer


Waarom hebben we deze persoonsgegevens nodig?


Werkkot Peer verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Controle minimum leeftijd van leden (door het tonen van een officieel ID document)
• Het afhandelen van jouw lidmaatschap bij Werkkot Peer
• Je te kunnen contacteren (telefoon, e-mail) bij een ontlening of een inbreuk op het huishoudelijk
reglement
• Verzenden van onze nieuwsbrief, wijzigingen van onze diensten en producten


Waar worden de persoonsgegevens bewaard?


We slaan je persoonsgegevens op in ons digitaal ledenbestand en bewaren deze niet langer dan nodig.
In de praktijk betekent dit:
• Voor het lidmaatschap zelf: tot 1 jaar na beëindiging van je lidmaatschap
• Voor de nieuwsbrief: tot je vraag naar uitschrijving of, indien dit niet gebeurt, tot 1 jaar na beëindiging van
je lidmaatschap.

Delen wij jouw gegevens met derden?

Werkkot Peer geeft geen gegevens aan derden tenzij om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Zijn jouw gegevens veilig?

Werkkot Peer neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wat zijn jouw rechten met betrekking tot de verwerking van jouw gegevens?
Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvingen. Tevens kan bezwaar gemaakt worden tegen de verwerking van de persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Dit kan echter impact hebben op het al dan niet verlenen van de dienst. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of, in opdracht van jou, direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om jezelf te legitimeren voordat wij gehoor kunnen
geven aan voornoemde verzoeken.
Er geldt een uitzonderingsgrond op het verstrekken van informatie indien dit onevenredig veel moeite kost.
Met je vragen hierover kan je ons contacteren via e-mail: info@werkkotpeer.be of persoonlijk tijdens
onze openingsuren zoals je deze kan terugvinden op de website www.werkkotpeer.be.

Elk lid verklaart bij de eerste reservatie van gereedschap kennis genomen te hebben van deze
privacyverklaring samen met het huishoudelijk reglement.
Dit wordt door het lid bevestigd door handtekening van het daartoe aangelegde register bij het afhalen
van het gereedschap.